Všeobecné obchodné podmienky registrácie na webových stránkach pre ubytovacie zariadenia

1. Účelom registrácie na webových stránkach, náležiacich prevádzkovateľovi, je zaistenie hromadnej prezentácie jednotlivých presne špecifikovaných poskytovateľov ubytovacích služieb (ďalej len ubytovateľ) a sprostredkovanie ubytovania prípadnému záujemcovi (ďalej len hosť) elektronickou cestou (ďalej tiež e-mail).

2. Každý ubytovateľ sa uskutočnením registrácie zaväzuje dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) a plniť všetky záväzky z týchto VOP, vyplývajúce alebo neskôr výslovne zjednané s prevádzkovateľom stránok.

3. Ubytovateľ sa pri registrácii zaväzuje uviesť pravdivé údaje, přičom zodpovedá za ich obsahovú správnosť a zákonnosť. Zároveň zodpovedá za grafické i jazykové vyhotovenie, ktoré je kedykoľvek oprávnený meniť za použitia prístupového ID a zvoleného hesla, přičom každé ubytovacie zariadenie z Českej republiky však musí byť uvedené prednostne v českom jazyku. Prevádzkovateľ stránok je oprávnený poskytnúť údaje oznámené ubytovateľom tretím osobám, avšak výhradne k naplneniu účelu registrácie, a to i v inom než českom jazyku.

4. Prevádzkovateľ stránok je oprávnený rozhodovať o zrušení registrácie a vymazaniu všetkých údajov uvedených ubytovateľom v prípade, že zjavne porušuje právny poriadok Českej republiky alebo sú údaje v rozpore s dobrými mravmi, alebo sa protivia oprávneným záujmom prevádzkovateľa. V prípade zrušenia registrácie vráti prevádzkovateľ ubytovateľovi registračný poplatok za príslušný rok znížený o 1/12 za každý i len započatý mesiac trvania registrácie v danom roku.

5. Prevádzkovateľ stránok se zaväzuje riadne registrovaným ubytovateľom poskytnúť všetky údaje o prípadných hosťoch, a to odoslaním elektronickej objednávky hosťa na elektronickú adresu uvedenú ubytovateľom v rámci registrácie. Táto objednávková služba poskytnutá prevádzkovateľom stránok je hradená províziou podľa sadzobníka prevádzkovateľa stránok, a to výhradne v prípade realizácie ubytovania hosťa a je splatná do 10 dní od takejto realizácie na účet prevádzkovateľa stránok.

6. Ubytovateľ sa ďalej zaväzuje do 10 dní od vykonania registrácie uhradiť na účet prevádzkovateľa stránok stanovený ročný registračný poplatok, pokiaľ vyberie iný než 0 Kč. Neuhradením poplatku zanikajú všetky nároky vyplývajúce z týchto VOP a prevádzkovateľ stránok je oprávnený registráciu okamžite zrušiť. Ďalej sa ubytovateľ zaväzuje odsúhlasiť rezervácie v objekte do 3. dňa v každom kalendárnom mesiaci. V prípade, že ubytovateľ rezervácie k odsúhlaseniu v stanovenej lehote neodsúhlasí, má sa za to, že ubytovateľ s uplynulými rezerváciami súhlasí a je povinný uhradiť faktúru na príslušnú províziu, ktorá prevádzkovateľovi náleží.

7. O všetkých úhradách zo strany ubytovateľa sa prevádzkovateľ stránok zaväzuje viesť zákonom stanovenú účtovnú evidenciu a k požiadavke ubytovateľa predložiť písomné vyúčtovanie formou daňového dokladu v rozsahu minimálne 1x mesačne. Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa stránok.

8. Tieto VOP predstavujú jediné záväzné ujednania medzi prevádzkovateľom a ubytovateľom, akékoľvek odlišné ujednania musia byť uzatvorené písomnou formou za súhlasu oboch strán prejaveného podpisom osôb oprávnených za strany jednať. Prevádzkovateľ stránok je oprávnený tieto VOP ľubovoľne zmeniť, vždy však s účinnosťou k 1. januáru nasledujúceho roku, a to za predpokladu, že zmena VOP bude zverejnená najneskôr jeden mesiac pred účinnosťou.

9. Právné vzťahy týmito VOP neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi Českej republiky, hlavne zákonom číslo 513/1991 Sb. obchodného zákonníka v platnom znení.

10. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2008.

Najvýhodnejšie ponuky emailom Prihláste sa na odber najzaujímavejších ponúk